Política de Privacitat

Qüestions comunes per a totes les activitats de tractament:

Qui és responsable del tractament de les teves dades?

Responsable de les dades: David García Martínez Número de document: 40871435V Adreça fiscal: Carrer Saragossa, 10, 17003 Girona, Espagne Telèfon: 934104755 Correu electrònic: info@lampistagirona.net

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades? Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que els concerneixen o no. En aquest sentit, tens dret a sol·licitar:

Accés: La persona que ens facilita les seves dades tindrà dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s’estan tractant o no les dades que li concerneix, així com informació detallada sobre certs aspectes del tractament que s’està duent a terme. Rectificació: La persona que ens facilita les seves dades tindrà dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixen o a que se compleixin aquelles que foren incompletes. Supressió: La persona que ens facilita les seves dades tindrà dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals; en tot cas, la supressió estarà subjecta als límits establerts en la normativa reguladora. Limitació del seu tractament: La persona que ens facilita les seves dades tindrà dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades de caràcter personal. Oposició al tractament: En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones que ens faciliten les seves dades podran oposar-se al tractament dels mateixos. L’entitat deixarà de tractar-los, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Dret a la portabilitat de les seves dades: La persona que ens facilita les seves dades tindrà dret a rebre les dades personals que li incumben, aquelles que hagi facilitat a la persona responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, així com a transmetre’ls a qualsevol altra persona responsable del tractament. Pots exercir els referits drets dirigint-te a la persona responsable. Per això, pots utilitzar les dades de contacte facilitades a l’inici del present document. Si desitges obtenir informació addicional respecte a l’exercici dels teus drets, també pots dirigir-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). Així mateix, t’informem que, si ho creus oportú, tens el dret a retirar en qualsevol moment el consentiment atorgat per a alguna finalitat específica, sense que això afecti la licitud del tractament, basat en el consentiment previ a la seva retirada. En el cas que entenguis que no s’han atès adequadament els teus drets, pots presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid o a www.aepd.es).

Qüestions específiques per a cada activitat de tractament:

TRACTAMENT DE BRETXES DE SEGURETAT

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals? La gestió i notificació de bretxes de seguretat

Durant quant de temps tractarem les teves dades? Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de dita finalitat i del tractament de les dades. Un cop passat aquest temps seran cancel·lades / suprimides d’ofici.

Per què tractem les teves dades? Obligació legal.

A quines persones es comunicaran les teves dades? Administració tributària, Altres òrgans de l’administració pública.

TRACTAMENT DE COMUNICACIONS COMERCIALS

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals? Realització d’accions i comunicacions comercials i de màrqueting per informar i fidelitzar clients

Durant quant de temps tractarem les teves dades? Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de dita finalitat i del tractament de les dades. Un cop passat aquest temps seran cancel·lades / suprimides d’ofici.

Per què tractem les teves dades? Consentiment i firma de la persona, Interès legítim.

A quines persones es comunicaran les teves dades? No es cedeixen dades a tercers, llevat d’obligacions legals.

TRACTAMENT DE CONTACTES

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals? Gestionar i donar resposta a sol·licituds d’informació i pressupost, així com mantenir contacte amb finalitats professionals o empresarials amb les persones físiques, incloses les que representen a persones jurídiques, amb les quals l’entitat manté relació.

Durant quant de temps tractarem les teves dades? Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de dita finalitat i del tractament de les dades. Un cop passat aquest temps seran cancel·lades / suprimides d’ofici.

Per què tractem les teves dades? Interès legítim.

A quines persones es comunicaran les teves dades? No es cedeixen dades a tercers, llevat d’obligacions legals.

TRACTAMENT D’EXERCICI DELS DRETS

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals? Gestió de l’exercici dels drets contemplats en la legislació de protecció de dades i de les fulles de reclamacions

Durant quant de temps tractarem les teves dades? Es conservaran durant el temps necessari per resoldre les reclamacions.

Per què tractem les teves dades? Obligació legal.

A quines persones es comunicaran les teves dades? Altres òrgans de l’administració pública.

TRACTAMENT DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals? Prestació pròpia dels nostres serveis derivats de l’activitat, Gestió fiscal i comptable amb la finalitat de complir amb obligacions legals

Durant quant de temps tractarem les teves dades? Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de dita finalitat i del tractament de les dades. Un cop passat aquest temps seran cancel·lades / suprimides d’ofici.

Per què tractem les teves dades? Execució d’un contracte.

A quines persones es comunicaran les teves dades? Administració tributària, Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable.

TRACTAMENT DE PROVEÏDORS

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals? Gestió de la relació comercial amb proveïdors.

Durant quant de temps tractarem les teves dades? Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de dita finalitat i del tractament de les dades. Un cop passat aquest temps seran cancel·lades / suprimides d’ofici.

Per què tractem les teves dades? Execució d’un contracte.

A quines persones es comunicaran les teves dades? Administració tributària, Bancs, caixes d’estalvi i caixes rurals.

TRACTAMENT DE RECURSOS HUMANS

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals? Gestió del personal laboral de l’entitat, inclosa la prevenció de riscos laborals i el control horari.

Durant quant de temps tractarem les teves dades? Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de dita finalitat i del tractament de les dades. Un cop passat aquest temps seran cancel·lades / suprimides d’ofici.

Per què tractem les teves dades? Execució d’un contracte, Interès legítim, Obligació legal.

A quines persones es comunicaran les teves dades? Entitats asseguradores, Organismes de la Seguretat Social, Altres òrgans de l’administració pública.

A més d’aquests tractaments, cal tenir en compte els procediments específics per a l’exercici dels drets dels interessats segons el RGPD i la LOPDGDD, incloent el dret d’accés, rectificació, supressió (dret a l’oblit), limitació del tractament, portabilitat de les dades, oposició, i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils. També es contempla el dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment abans de la seva retirada, així com a presentar una reclamació davant una autoritat de control.

En resum, la informació proporcionada il·lustra com les empreses han de gestionar les dades personals d’acord amb els principis del RGPD, assegurant la protecció de la privacitat i els drets dels interessats, al mateix temps que compleixen amb les obligacions legals i regulatòries.

632749441